Re-integratietrajecten UWV

Rentree verzorgt diverse re-integratie trajecten in opdracht van het UWV. Het aanbod is zeer divers en wordt afgestemd op de doelgroep: intake/trajectplan, loopbaan-motivatietraining, sociale vaardigheidstraining, taaltraining, assertiviteitstraining, budgettraining, specifieke workshops gericht op de doelgroep, plaatsing op stageplaatsen, plaatsing in vrijwilligerswerk. Deze trajecten kennen hoofdzakelijk een individuele aanpak en zijn gericht op voorbereiding op de arbeidsmarkt (Sociale Activering, SA) of op werk. De consulent spreekt de cliënt geregeld. Rentree heeft voldoende eigen ruimte en vestigingen, maar een gesprek kan in overleg ook op andere locaties plaats vinden.

Klanten van het UWV, die (deels) een Wajong-, WAO-, ziektewet- of andere uitkering ontvangen, kunnen samen met Rentree,  een traject naar werk starten. Dit wordt vastgelegd in een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).
Rentree kan deze klanten begeleiden bij de aanvraag en het opstellen van de IRO en hem/haar daarna begeleiden gedurende het individuele re-integratietraject. Ook kan de klant, als hij dat wenst, sollicitatie- en presentatietraining volgen en dagelijks overleggen met de consulent van Rentree over de vorderingen, het stappenplan en de te ondernemen acties.
Voordeel van deze IRO-regeling is dat de klant zelf de regie houdt. De klant bepaalt wie hem begeleidt en stelt samen met zijn consulent een plan op, dat hij indient bij het UWV. Het individueel re-integratietraject bestaat in elk geval uit werkstages en eventueel korte trainingen of scholing als dat nodig is. Doel is om een reguliere baan te vinden.

Vanaf medio 2016 kunnen er geen nieuwe SA of IRO-trajecten meer worden gestart. UWV verleent Rentree nu opdrachten voor re-integratietrajecten “Werkfit“ en “Naar Werk”.
Deze trajecten worden aangeboden aan klanten met een AG- of ZW-uitkering en hebben een looptijd tussen 6 en 18 maanden.

Werkfit maken
Dit traject duurt maximaal 18 maanden. Het doel is om klaar te zijn voor de “arbeidsmarkt”. Samen met de consulent van Rentree wordt een re-integratieplan opgesteld. Hierin staan een drietal hoofdactiviteiten.

Versterken van de werknemersvaardigheden
Hier wordt o.a. aandacht besteed aan het opbouwen van arbeidsritme en leren werken onder leiding en toezicht. Ook het leren van (zelfstandig) uitvoeren van taken en opdrachtenkomt aan de orde. Dit doen we bijvoorbeeld door het inzetten van (verschillende) werkervaringsplekken.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Gesprekken met de consulent over de bestaande individuele belemmeringen en mogelijke oplossingen zullen bijdragen tot een verhoogd zelfvertrouwen, meer “eigen kracht” en helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
Aan de hand van gesprekken en/of het uitvoeren van interesse/beroepentests ontstaat een realistische kijk op de arbeidsmarkt. Samen met de consulent worden de wensen en de mogelijkheden in kaart gebracht. Er wordt o.a. gericht gewerkt aan een actueel C.V. het zoeken naar passende vacatures en het maken van een sollicitatiebrief.

Naar Werk
Dit traject duurt maximaal 9 maanden en kan aansluiten op een Werkfit traject. Het doel is om aan het einde van dit traject een baan te hebben. Samen met de consulent van Rentree wordt een

re-integratieplan opgesteld. Hierin staan alle activiteiten beschreven die gericht zijn op het verkrijgen van betaald werk.

Rentree begeleidt bij het maken van een passend en actueel C.V. , het plaatsen van het C.V. op websites, zoals werk.nl, het zoeken en vinden van vacatures die passen bij opleiding, interesses en werkervaring. Hierbij kan het werkgeversnetwerk van Rentree worden gebruikt, maar zeer zeker ook het netwerk van de klant zelf. Door het oefenen van sollicitatiegesprekken, het werken aan persoonlijke presentatie, verbale vaardigheden, nemen de kansen op een passende baan toe.
In sommige gevallen kan door Jobcarving/Jobassembling een specifieke functie worden gecreëerd.